Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

1. Hiệu Trưởng: ThS. Phan Thanh Hải

   Điện thoại: 093 999 79 79

  Email:hailadec@ladec.com.vn

2. Phó Hiệu Trưởng: ThS. Phan Văn Nam

   Điện thoại: 0908 978 558

  Email:nampv@ladec.com.vn

3. Phó Hiệu Trưởng: ThS. Lê Thị Bạch Yến

   Điện thoại: 0937 690 606

 Email:yenltb@ladec.com.vn

4. Phó Hiệu Trưởng: ThS. Đỗ Thị Phượng Hằng

Email:hangdtp@ladec.com.vn

5. Phòng Kế hoạch-Đào tạo:

 – Trưởng phòng: Đỗ Thị Phượng Hằng

   Điện thoại: 0931 53 55 58

 Email:hangdtp@ladec.com.vn

6. Phòng Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp

– Phụ trách: Đỗ Thị Phượng Hằng

   Điện thoại: 072 38 39 177

   Di động: 0931 53 55 58

 Email:hangdtp@ladec.com.vn

7. Phòng Tổ chức-HCQT

– P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Phượng

   Điện thoại: 072 3839 178

   Di động: 0121 2713 888

 Email:phuongntk@ladec.com.vn

– Trưởng bộ phận hành chánh: Ngô Văn Minh

   Điện thoại: 0123 9456 956

 Email:minhnv@ladec.com.vn

8. Phòng Kế toán – Tài chính

   Phụ trách: Phạm Thị Đào

   Điện thoại: 072 3524 388

   Di động: 093 305 9909

 Email:daopt@ladec.com.vn

9. Khoa Cơ – Điện: Trương Tôn Văn

   Điện thoại: 0124 767 7844

 Email:vantt@ladec.com.vn

10. Khoa Công Nghệ Thông Tin: ThS. Võ Ngọc Vương

   Điện thoại: 0979 59 20 59

 Email:vuongld2015@gmail.com

— ThS. Trần Minh Quân

   Điện thoại: 0984835595

 Email: tranminhquan5911@gmail.com

11. Khoa Kinh Tế

   Trưởng Khoa: ThS. Phan Văn Nam

   Điện thoại: 0908 978 558

 Email:nampv@ladec.com.vn

12. Trung Tâm Tin học – Ngoại ngữ:

– Giám đốc TT Tin học – Ngoại Ngữ: Lê Thị Bạch Yến

  Điện thoại: 0937 690 606

 Email:yenltb@ladec.com.vn

– Phụ trách TT Tin học – Ngoại ngữ: Nguyễn Thị Mai

  Điện thoại: 093 313 9989

 Email:maint@ladec.com.vn

13. Chi Bộ Đảng:

   Bí thư chi bộ: ThS. Phan Thanh Hải

   Điện thoại: 093 999 79 79

  Email:hailadec@ladec.com.vn

14. Công đoàn: Nguyễn Thị Kim Phượng – chủ tịch

   Điện thoại: 0121 271 3888

 Email:phuongntk@ladec.com.vn

15. Chi nhánh đào tạo Tân Phú

 – Trưởng CN: Phan Thị Kim Thanh

   Điện thoại: 0909 3456879

 Email:thanhptk@ladec.com.vn

 – Phụ trách đào đạo:ThS. Ngô Thị Hồng Châu

  Điện thoại: 08 3849 6551

  Di động: 0917 39 11 55

 Email:chaunt@ladec.com.vn

 

XÉT TUYỂN NGAY

   CỰU SINH VIÊN - CLB SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP